اداره حسابداری

معرفی رئیس اداره حسابداری


  • نام و نام خانوادگی: اسمعیل کرمی کفترودی
  • عنوان شغلی: رئیس اداره حسابداری منطقه
  • مدارک و رشته تحصيلی: کارشناسی حسابداری

رئیس اداره حسابداری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب  از سال 81 تا 85

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین حسابرس افق  از سال 85 تا 86

مسئول تشخیص حساب  از سال 86 تا 89

مسئول دفاتر  از سال 89 تا 93

معاون حسابداری  از سال 93 تا 96

رییس حسابداری  از سال 96 تا کنون


شرح وظايف اداره حسابداری

برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور کلیه قراردادها

هدایت و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف سازمانی

بررسی و تهیه گزارشات تحلیلی به صورت ادواری (ماهیانه ، فصلی و سالیانه) از وضعیت قراردادها

بایگانی و ایجاد بانک اطلاعاتی از قراردادهای منعقد شده

ارتقای سطح کیفی قراردادها

تهیه و تنظیم نمونه قراردادهای امور واگذار شده ، تفاهم نامه ها و کلیه اسناد

انجام کلیه مکاتبات و ارایه راهبردهای عملیاتی در خصوص امور مناقصه ، مزایده و قراردادها 

انجام فرآیند تمدید ، افزایش حجم و مدت قراردادها

رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

برگزاری کمیسیون های معاملات ، مناقصه و ترک تشریفات

انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق


درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16