عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
اداره پایش وارزیابی عملکرد

معرفی رئیس اداره پایش وارزیابی عملکرد

 • نام و نام خانوادگی: بابک شفیع زاده
 • عنوان شغلی: رئیس اداره پایش وارزیابی عملکرد
 • مدرک تحصيلی: کارشناسی مکانیک حرارت سیالات
 •                          کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری رئیس اداره پایش وارزیابی عملکرد •  - ناظر وکارشناس دفنر فنی معاونت فنی وعمرانی منطقه 16
 • - مسئول كنترل پروژه معاونت فنی وعمرانی منطقه 16
 • - مسئول ارزیابی عملکرد وکنترل پروژه معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری منطقه 16

 • شرح وظايف رئیس اداره پایش وارزیابی عملکرد 

  •  - پيگيري و هماهنگي منطقه اي جهت استقرار نظام جامع پايش و ارزيابي عملكرد سازماني
  • - تشكيل منظم كميته نظارت بر عملكرد منطقه و تهيه گزارش و تحليل هاي مديريتي از چگونگي عملكرد واحدهاي تابعه شهرداري منطقه
  • - بكارگيري روش هاي نوين و استاندارد ارزيابي عملكرد در راستاي نظام جامع پايش و ارزيابي عملكرد سازماني
  • - تدوين شاخص هاي عملكردي منطقه اي و هماهنگي آن با اهداف و پايش ميزان پيشرفت در جهت دستيابي به هدف در سطح منطقه در چارچوب نظام جامع پايش و ارزيابي عملكرد سازماني و برنامه هاي مصوب ساليانه
  • - سنجش عملكرد بر اساس استانداردهاي ابلاغي و اهداف مدون در فرآيند برنامه ريزي يا مقادير تعيين شده در برنامه و بودجه مصوب ساليانه
  • - پايش و تهيه گزارش هاي مديريتي و عملكردي با استفاده از سامانه هاي مستقر در منطقه
  • - پردازش و تحليل اطلاعات بدست آمده و تهيه گزارش هاي دوره اي منظم ( ماهانه، فصلي، شش ماهه، سالانه و و...) از عملكرد منطقه در حوزه هاي مختلف
  • - مسئوليت پيگيري استقرار مديريت دانش در منطقه
  • - كنترل پروژه هاي مصوب بودجه ساليانه با استفاده از سامانه مديريت و كنترل پروژه در حوزه منطقه
  • - راهبري سامانه مديريت و كنترل پروژه در سطح منطقه، بررسي مستمر صحت اطلاعات و ارائه پيشنهادات موثر در زمينه توسعه سامانه كنترل پروژه و فيلدهاي جديد و كاربردي براي اخذ نتايج هر چه بهتر در وظايف مرتبط. تهيه و تحليل كارنامه هاي عملكردي دوره اي(هفتگي، ماهيانه، فصلي و ساليانه) واحدهاي تابعه منطقه بر اساس شاخص هاي ابلاغي منطبق با برنامه ، بودجه، اعتبارات
  • - همكاري در مستند نگاري پروژه هاي شاخص و خاص شهر تهران در منطقه


  درباره شهرداری
  تماس با ما
  ورود به سایت | All right recived for tehran region 16