عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
بروشورهای توانمندسازی
- بروشور آشنایی با رویکرد فرایند - مدیریت فرایند کسب و کار
- انتشار الكترونيكي نخستين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با فرايند" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
- انتشار الكترونيكي دومین بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با رویکرد فرايند" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند

- انتشار الكترونيكي سومين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با رويكرد كايزن و بهبود مستمر" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
- انتشار الكترونيكي چهارمين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با5s يا نظام آراستگي" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
- انتشار الكترونيكي پنجمين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با شش سيگما" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
-انتشار الكترونيكي ششمين بروشور بهبود با موضوع "چابك سازي" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
-انتشار الكترونيكي هفتمين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي تعالي سازماني" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند
-انتشار الكترونيكي هشتمين بروشور بهبود با موضوع "آشنايي با معماري سازماني" در راستاي تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي همكاران ارجمند

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16