عکس رهبر

امام خمینی


سخن روز
مقالات
ساختارعاملي پرسشنامه بهزيستي سليگمن در كارمندان شهرداري تهران

زنان و مدیریت شهری

زیست بوم،برترین ثروت کره زمین

مدیریت سلامت شهری

گزارش فناوري شهر (1): بتن اليافي-392

بررسي و ارزيابي كيفيت اثر گذاري هنرهاي شهري بر فضاي عمومي شهر تهران-413

بررسي تحولات و تجارب مواجهه با بافت‏هاي فرسوده در ايران-421

امكان سنجي اجراي طرح خيابان كامل براي دستيابي به توسعه پايدار محله محور (مطالعه موردي خيابان امام خميني حد فاصل ميدان امام تا ميدان حسن آباد)-424

بررسي چالش هاي مديريت يكپارچه اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران-427

بررسي انحراف اجتماعي پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در ميان ساكنان شهر تهران-428

معرفي تكنيك «كارگاه طراحي» يا «هم‌آفريني جمعي» و ارزيابي تجربيات محلات صفا و شارق الف-432

مدل‌ها و فرآيندهاي خط‌مشي گذاري و محصولات مطالعه ي خط‌مشي-433

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

از ساختار تا فرایند ؛ چشم‏اندازی از یک سازمان فرایندگرا

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ(NGOs) فرهنگی ایران

شناسایی و رتبه بندی موانع جریان دانش براساس چرخه مدیریت دانش سازمان

مدیریت منابع انسانی الکترونیک ابزار تحول در بهره‏وري سازمان (ارائه مدل به روش کیو)

مديريت استرس مديران و كاركنان سازمان

مستندسازی فرایندها در سازما نهای فرهنگی و شرکتهای انتشاراتی

نگرش سيستماتيک در بهبود فرآيندها

چالش هاي اساسي پيش روي مديريت صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه

طراحي مدل ساختاري مديريت منابع انساني براي دستيابي به وفاداري سازماني

تأثير قضاوت هاي کارکنان درباره برنامه هاي مرتبط با مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر نگرش و رفتارهاي آنها‎‎

راهبردهاي توسعه آموزش توسعه پايدار در ايران

توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی

بررسی تاثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رهبری تحول‏آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

مدیریت رفتار سازمانی

مفاهيم، تجربه‏ ها و پياده‏ سازي

پياده‏ سازي مديريت دانش در سازمان‏ ها

اولويت دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري

آموزش ضمن خدمت و بهبود سازماني

بررسی رابطه استاندارد توسعه گر منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بهبود عملکرد

جهانی شدن، مدیریت تغییر و توسعه ملی

فرآیند مداخله بهبود سازمانی در تغییر و تحول سازمانهای دولتی ایران

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16