عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
Area 6

Introduction to Districts

  • Area name : Area 6
  • Phone : +982155300080 , +982155056911
  • Address : Tehran, Baq Azari, Misaq Park (Western Side)
  • Neighborhoods : Baq Azari
  • Space :248 hectares
  • Population:16847 person

Introduction Mayor of Area 6

  • Name : Hossein mayeli
  • Post : Mayor of Area 6, District 16
  • Email : maieli@tehran.ir

 

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16