عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
Area 5

Introduction to Districts

  • Area name : Area 5
  • Phone : +982155525868 , +982155525859
  • Address : Tehran, Takhti St., Takhti Park
  • Neighborhoods : South Aliabad, Takhti
  • Space :263 hectares
  • Population:50960 person

Introduction Mayor of Area 5

  • Name :Mohammad ali Bahrami
  • Post : Mayor of Area 5, District 16


درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16