عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
Area 4

Introduction to Districts

  • Area name : area 4
  • Phone : +982155035552 , +982155035553
  • Address : Rajai St. , Shahrak-e Vesal , Yas St
  • Neighborhoods: Yakhchi abad
  • Space:241 hectares
  • Population:51306 person

Introduction Mayor of Area

  • Name :Hamed Khodaverdi
  • Post : Mayor of Area 4, District 16


درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16