عکس رهبر


امام خمینی




سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
اهداف و وظايف ستاد بحران

اهداف ستاد مدیریت بحران

 • ارائه سریع و بهینه خدمات و نجات و امداد، تلفات انسانی و اقتصادی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت عادی.
 • استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی، منطقه ای و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمک های دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار حوادث غیر مترقبه.
 • اتخاذ سیاست ها، برنامه ها و طرح ها در جهت افزایش آمادگی لازم در شهروندان و سازمان های مسئول و تعیین دقیق حیطه مسئولیت و اختیارات دستگتههای اجرایی مدیریت شهری، ساماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل ذی مدخل در امر مدیریت بحران.
 • وظایف ستاد مدیریت بحران

  • هماهنگ نمودن برنامه های کاهش اثرات ناشی از بحران
  • نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مصوب
  • هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران
  • تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه های پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازی.
  • هماهنگی در بازگرداندن جامعه به حالت عادی و ارائه خدمات شهری مناسب پس از وقوع بحران
  • مطالعه و برآورد آسیب پذیری سازه های مختلف و ارائه مناسب ترین روش های بهسازی و تقویت آنها.
  • نظارت بر مطالعات چگونگی کارائی و استمرار در عملکرد شریانهای حیاتی در هنگام و پس از رویداد بحران
  • نظارت در امور آموزش همگانی و تخصصی و همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا.
  • ایجاد ارتباط و همکاری همه جانبه با سازمان های داخلی و خارجی ذیصلاح در امور پیشگیری و مدیریت بحران.
  • تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران شهر تهران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.
  • تهیه طرح جامع تخلیه مناطق شهر، جابجایی و ساماندهی شهروندان و پیش بینی و هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران .
  • هماهنگی و نظارت بر آگاهی رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی در سطح شهر تهران برای آموزش و آماده نگهداشتن مردم برای مقابله با مواقع بروز بحران.
  • هماهنگی و نظارت بر آگاهی رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی در سطح شهر تهران برای آموزش و آماده نگهداشتن مردم برای مقابله با مواقع بروز بحران.
  • انجام مطالعات و پژوهش های مهندسی زلزله، زلزله شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی و شهری، ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ .
  • هماهنگ نمودن سازمان های مسئول امور 24 گانه با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.(وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
  • تداوم مطالعات مربوط به ریزپهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ، برآورد خطر و تحلیل خطر پذیری زلزله و بهنگام ساختن آنها به منظور دستیابی به بالاترین وضعیت آمادگی مقابله با رویدادهای احتمالی.
  • هماهنگ نمودن و نظارت بر تعیین تقویم سالانه مانورهای مردمی و همچنین نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا. (وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
  • هماهنگی و نظارت در تدوین برنامه های آمادگی و عملیاتی توسط کمیته های تخصصی در برابر سوانح و بلایای طبیعی. (وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
  • تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل هاو آئین نامه های مربوط به ایمن سازی ساختمان ها، پلها، تاسیسات و به طور کلی محیط شهری جهت کاهش آسیب دیدگی در زمان وقوع بحران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.
  • ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز از ساختمانها، تاسیسات، پلها، معابر، مراکز گاز، برق، آب و کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیر شیمیایی خطرناک و یا جابجایی اینگونه موارد در سطح شهر و اعمال روش های کنترل، نظارت و بازرسی نسبت به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می دهند.
  • انجام سایر امور مربوط.

تعاریف واصطلاحات

 • بحران:

  وضعیتی است غیر عادی که در اثر رخدادهای طبیعی یا عملکردهای انسانی به طور ناگهانی در جامعه به وجود می اید و مشقت، سختی و خسارت عمده ای را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری، فوق العاده و سریع دارد.

 • مدیریت بحران:
  فرآیند برنامه ریزی و عملکرد مقامات و دستگاههای اجرایی دولتی، غیر دولتی، شهرداری و عمومی است که با مشاهده، تجزیه و تحلی بحرانها، به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش می کنند تا از بحرانها پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آنها اقدامات لازم رادر جهت کاهش آثار، ایجاد آمادگی لازم، مقابله، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی معمول نمایند.
 • پیشگیری:

  مجموعه تمهیدات و اقداماتی است که عمدتا" پیش از وقوع بحران و لزوما" در حین یا پس از وقوع بحران، با هدف جلوگیری از بروز از خطر یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود.

 • آمادگی:

  مجموعه اقداماتی است که توانایی شهروندان، مدیریت شهری و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد. آمادگی شامل مطالعه، تحقیق، جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، سازماندهی، طراحی، تامین منابع و امکانات ، آموزش، تمرین و مانور است. آموزش شامل آموزش های همگانی و تخصصی برای شهروندان، مسئولین و دست اندر کاران ذیربط است که از طریق رسانه های گروهی، صدا و سیما یا به طرق دیگر ارائه می شود.

 • مقابله:

  انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و اموال عمومی و دولتی و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می گیرد. مقابله شامل هشدار، اطفاء حریق، کنترل منابع آب، برق، گاز، مواد سوختی، انفجاری، شیمیایی و ...، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، تدفین اجساد، آوار برداری، دفع پسماندها، سوخت رسانی و اطلاع رسانی است.




درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16