عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
MonasebateRooz
امروز برابر است با:

جمعه 22 آذر 1398
الجمعة 16 ربیع الثانی 1441
الجمعة, ديسمبر 13, 2019
عناصر مهم وچگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه
سابقه شکل گیری وگسترش کالبدی منطقه 16 به سال 1299 و روی کار آمدن رضا خان بر می گردد . از این سال به بعد ، به تبع اعمال سیاستهای توسعه صنعتی وخدماتی ، موقعیت محدوده درجنوب شهر آن زمان و همچینین قسمت جنوب بازار وقرارگیری منطقه درمسیر راه های مهم ارتباط دهنده تهران به نقاط جمعیتی جنوب کشور ، عناصر فعالیتی و مسکونی مختلفی در گستره آن شکل گرفت که برخی از آنها تاثیری عمده بر روند توسعه کالبدی منطقه داشته اند . در ادامه ، عناصر مهم وچگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه برحسب دوره های مهم توسعه کالبدی آن مورد بررسی قرار می گیرد .
در سال های 1320 1299 ، ایستگاه راه آهن عنصری مهم وتاثیر گذاری بر شکل گیری  هسته های صنعتی وخدماتی وگسترش کالبدی منطقه بوده است.ایجاد ایستگاه راه آهن درجنوب محدوده شهر و جنوب بازار باعث استقرار واحد های صنعتی وخدماتی دیگری – شامل بلور سازی ، سیلو ، کارخانه های چیت سازی ، کشتارگاه تهران ، کارخانه آرد وتعدادی انبار وبنگاه باربری – برای پاسخگویی به نیازهای بازار تهران در قسمت شمال شرق محدوده کنونی منطقه گردید . جاده قدیم شهرری ( فدائیان اسلام ) وکوره های آجر پزی موجود (کوره های حاج امین الضرب در محل گودهای جنوب شوش) و کوره های جدیدی که دراراضی پست وگود محدوده ( عمدتاً درقسمت شرق آن ) به منظور تامین بخشی از نیازهای توسعه شهری جدید تهران استقرار یافته اند نیز از دیگر عناصر مهم درگسترش کالبدی منطقه دراین دوره بوده اند – البته با اهمیتی کمتر از راه آهن .  
در سال های 1341- 1321 ، واحد های صنعتی وخدماتی شکل گرفته در دوره قبل وهمچنین صنایع وواحد های بزرگ خدماتی مانند انبارهای کالای راه آهن ، مجتمع کارخانجات راه آهن ، انبارهای گمرک (هرسه در محوطه راه آهن ) ، شرکت حمل ونقل قندوشکر ، کار خانجات دخانیات  انبار و بنگا ه های باربری واقع در جنوب بازار در امتداد جنوبی خیابان شوش و همچنین کارگاه های صنعتی ، بنگاه های باربری و انبارهای طرفین قسمت جنوب خیابان شهید رجائی با ایجاد فرصت های شغلی باعث جذب و اسکان بخش مهمی از جمعیت مهاجر به تهران در گستره منطقه و توسعه کالبدی آن شدند.  تاسیسات راه آهن سیلو ، کارخانه های چیت سازی ، بلور سازی و کشتارگاه موجب ایجاد و توسعه جوادیه در شمال غرب به عنوان محله  کارگرنشین و مهاجر نشین شدند.اراضی نازی آباد با مساحت 3 میلیون متر مربع و 2800 قطعه مسکونی به اندازه های 200 الی 600 متر مربع برای واگذاری به کارگران و کارمندان کارخانه های جنوب شهر از جمله راه آهن ، دخانیات ، سیلو ، بلور سازی ، شرکت حمل ونقل قند و شکر ، کشتارگاه و انبارهای گمرک شهرسازی می گردد که درفاصله کوتاهی – بین سال های 1331 تا 1340 –  به زیر ساخت وساز های عمدتاً مسکونی رفت . مجموعه آپارتمانی چهارصد دستگاه نیز برای تامین مسکن شاغلان سیلو ، سازمان حمل ونقل قندوشکر و کارخانه دخانیات ،بوسیله دولت ساخته شد .محله علی آباد مجـدوالدوله نیـزبـراثـر اسکــان جمعیت مهـاجـر شـاغل در صنایع و واحدهای خدماتی تازه تاسیس وموجود– به ویژه چیت سازی ،تاسیسات راه آهن وسیلو – توسعه می یافت.
 محله های علـی آبـاد جنوبی احمدآباد بالا هم به واسطه صنایع وکارگاه های پیش گفته وهمچنین کوره های آجرپزی جنوب شرق وانبارها وصنایع تازه احداث طرفین قسمت جنوبی خیابان شهید رجایی به وجود می آمدند .
دردوره  1357 – 1342 صنـایـع و کارگاه هـای ایجـاد شـده در دو دوره قبـل وهمچنیـن صنایع و واحد های خدماتی تازه تاسیس همانند سنگبری های جنوب غــرب چهـارراه فــرح آباد ،نیروگــاه بعثت ، بنگـاه های حمـل ونقـل وسنگبـری های جنـوب شرق محـدوده ، پایانه مسـافـربـری جنـوب ، بنگـاه های آهـن فروشی خیابان های ستاره ومهرآبادی ، بنگاه های باربری و انبارهـای شمال شرق محلــه بـاغ آذری وشمـال غرب چهار راه فرح آباد به لحاظ فرصت های شغلی ای کـه ایجــاد کـردنــد ، همچنان به عنوان مهم ترین عناصرتاثیر گذار برگسترش کالبدی منطقه عمل  کردند .
وجود فرصت های شغلی ناشی ازتوسعه فعالیت صنایع و واحد های خدماتی موجود همانند کارخانجات  راه آهن ، ایستگاه راه آهن ، گمرک جنوب ، چیت سازی ، سیلو و کارگاه های صنعتی وخدماتی تازه احداث همانند نیروگاه بعثت ،کارخانه های سنگبری و بنگاه های باربری غرب خیابان فدائیان اسلام ، پایانه مسافربری جنوب و بنگاه های باربری و انبارهای احداث شده در محل کوره های آجرپزی جنوب شرق باعث گسترش کالبدی محله های خزانه به سمت جنوب ، علی آباد مجدوالدوله به سمت شمال وشرق علی آباد جنوبی برای پاسخگوئی به نیاز مهاجران و جویای کار و شاغلان صنایع و واحد های خدماتی موجود در منطقه وهمچنین واحد های صنعتی و خدماتی تازه احداث درجنوب غرب محدوده  همانند بنگاه های آهن فروشی ، کارخانه های آرد ، شرکت حمل ونقل قندوشکر ، کارخانه های نان ماشینی وصنایع سنگبری ایجاد گردید . مجموعه آپارتمانی و ویلایی هزاردستگاه نیز بای پاسخگوئی به نیاز مسکن سیل زدگان سال 1341 جنوب شهر ، نیروهای شهربانی وتعدادی از شاغلان صنایع و واحد های خدماتی قسمت شمال محدوده ساخته شد .
دردروره 1367- 1358 ، به تبع کندشدن آهنگ رشد وتوسعه صنعتی وخدماتی تهران ، قرارگیری منطقه در محدوده شهر و تبدیل آن به یکی از مناطق بیست گانه شهرداری براساس تقسیمات شهری سال 159 ، اعمال محدودیت های استقرار و توسعه صنایع و واحد های خدماتی متوسط و بزرگ درسطح منطقه و انتقال تعدادی از صنایع ، انبارها وبنگاه های باربری به خارج از منطقه ، صنایع و واحدهای خدماتی نقشی چندان جدی در توسعه کالبدی منطقه نداشته اند .  در این دوره ، تنها توسعه کالبدی بسیار محدودی در سطح منطقه  شامل ایجاد سه شهرک مسکونی کوچک مقیاس شهید بهشتی ، سید آباد و فهیم آباد صورت پذیرفت . این شهرک ها به منظور تامین مسکن ارزان قیمت برای شهروندان تهران از جمله تعدادی از ساکنان منطقه ایجاد شدند .
در دوره 1381- 1368 ، باتشدید محدودیت های اعمال شده به وسیله دولت وشهرداری تهران درجهت کنترل توسعه فیزیکی تهران و مهار توسعه و ایجاد واحد های صنعتی وخدماتی درمحدوده و حریم شهر وازآن جمله ، منطقه 16و فزایش هزینه زمین ومسکن درمناطق مرکزی وشمال تهران ، عامل تامین مسکن ارزان قیمت برای شهروندان تهران نقش بیشتری درگسترش کالبدی منطقه پیدا کرده است. بخش مهمی از  توسعه های مسکونی در اراضی کوره های آجر پزی وکشاورزی قسمت جنوبی ناشی از این امر بوده است و در این زمینه شبکه های دسترسی نقش مهمی در مکان یابی و نحوه گسترش آنها داشته اند . شهرک وصال درارتباط با دسترسی به بزرگراه آزادگان و شبکه راههای منتهی به خیابان های شهید رجایی وبهمنیار شکل گرفت.شهرک چهارده معصوم نیز در جوار خیابان فدائیان اسلام ایجاد گردید .
 مجتمع های مسکونی دانشگاه امیر کبیر ، کوثر ، ابریشم ، چیت سازی ری و پروژه های انبوه سازی درحال احداث و شرق محله سید آباد نیز به واسطه خیابان منتهی به شریان های اصلی منطقه ، مکان یابی واحداث گردیدند تا ساکنان آنها با سهولت بیشتری به مراکز مهم فعالیتی موجود در منطقه وخارج از آن دسترسی داشته باشند .
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16