عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده تفکیک
 1. سه نسخه فتوکپی از سند مالکیت - در صورت مشاع بودن سند ، دو نسخه
 2. یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک دقیقاً توسط مالک بر روی آن مشخص باشد بانضمام سه برگ فتوکپی از محل مشخص شده ملک
 3. مفاصاحساب نوسازی یا معافی آن
 4. در صورتیکه ملک بایر باشد ، مفاصاحساب عوارض دارای مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری الزامی است.
 5. در صورتیکه مساحت ملک بیش از 300 مترمربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن مشکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نباشد ارائه نقشه ، نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.
 6. در صورتیکه ملک به صورت ساختمان نمی باشد ، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود.
 7. در صورتیکه قبلاً جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده باشد پروانه مربوطه ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد.
 8. در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد نقشه ثبتی ارائه شود.
 9. در صورتیکه ملک تفکیک شده باشد ، صورتمجلس و نقشه تفکیکی ثبتی مربوطه ارائه شود.
 10. جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسائی معتبر حاضر باشد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد.
 11. ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد.
 12. افراز با تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداریها فرقی ندارد.اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی میگردد.والا به علت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت بهمراه کروکی تفکیکی که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101  قانون شهرداری ارائه میگردد


درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16