در اين پرتال می‌بينيد:

عکس رهبر

سخن روز

اربعین چله نشینی عاشقان است. چله نشینی آنان که تاریخ در خونشان قد افراشت، چون مرگ در برابر دژخیمان عاشقانه زیستند و عاشقانه به خاک افتادند تا ما را که در چنبره ی روزمرگیها، با آرزوهای تباه و خواستهای حقیر، نواله ی ناگزیر را گردن کج می کنیم هشداری باشند تا بخود آئیم و درخویشتن بنگریم و سرشت انسانی خویشتن را، بهتر بشناسیم و خود را پشت نقاب غم انگیز زندگی مخفی نکنیم. اربعین فریادی به بلندای تاریخ است تاریخی که خون به دل دارد از نامردانی که دست بوس صاحبان زر و زور را، خمیده زاده اند.

ادامه متن